Thursday, 3 January 2013

သိထားသင့္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာအေၾကာင္း....

ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုး မွာ hardware နဲ႔ software ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္း ရွိပါတယ္။

Hardware ဆိုတာက အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ လက္နဲ႔ကိုင္တြယ္လုိ႔ရတဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ။ ။ monitor၊ mouse   

Software ဆိုတာက လက္နဲ႔ကိုင္တြယ္လုိ႔မရတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳ ပစၥည္းလို႔ ေျပာရင္လည္းမွန္ပါတယ္။
program မ်ားကိုု စုေဆာင္းထားတာကို software လို႔ေခၚပါတယ္။ software ဆိုတာ ကြန္ပ်ဴတာကို ဘာလုပ္ရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ရမလဲဆိုတာ ထိန္းေက်ာင္းေပးတဲ့ ညြန္ၾကားခ်က္ အစုအေ၀းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ software မပါဘဲ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရသလို hardware မပါဘဲနဲ႔လည္း ကြန္ပ်ဴတာ ဘာမွ လုပ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

software မွာ ႏွစ္မ်ိဳးထပ္ခြဲပါေသးတယ္။
၁။ application software
၂။ system software

application software

application software ဆိုတာကေတာ့ application ေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ user (အသံုးျပဳသူ)ေတြကို အကူအညီေပးတဲ့ software ေတြျဖစ္ပါတယ္။

system software

system software ဆိုတာကေတာ့ hardware ေတြ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္နဲ႔ application software ေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ maintain လုပ္ေပးပါတယ္။

ေနာက္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာမွာ ဂဏန္း ႏွစ္လံုးနဲ႔ဘဲ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ 0 နဲ. 1 ပါ။ Binary number လို႔လဲေခၚပါတယ္။ Binary Digit ကိန္းလို႔လဲေခၚဆိုရပါတယ္။ အတိုေကာက္ကိုေတာ့ Bit လို႔ေခၚပါတယ္။
ဂဏန္းတစ္လုံး၊ စေပ့ဘားတစ္ခ်က္၊ စာတစ္လံုးကိုဆိုရင္ 8 bit လို႔ေခၚပါတယ္။
01010101 ယခုလို 0 နဲ႔ 1 ေတြခ်ည္းပါတဲ့ ဂဏန္း 8 လံုးတြဲကို 8 bit လို႔ေခၚၿပီး 8 Bit ဟာ 1 byte နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။
1 bit (binary digit*) = the value of 0 or 1
8 bits = 1 byte
1024 bytes = 1 kilobyte
1024 kilobytes = 1 megabyte
1024 megabytes = 1 gigabyte
1024 gigabytes = 1 terabyte
1024 terabytes = 1 petabyte
Abbreviations
1 kilobyte = 1 k
1 megabyte = 1 MB
1 gigabyte = 1 GB
1 terabyte = 1 TB
1 petabyte = 1 PB
Size in "bytes"
Kilobyte (KB) = 1,024
Megabyte (MB) = 1,048,576
Gigabyte (GB) = 1,073,741,824
Terabyte (TB) = 1,099,511,627,776
Petabyte (PB) = 1,125,899,906,842,624


ကြန္ပ်ဴတာသမိုင္း
ေရွးယခင္က ကြန္ပ်ဴတာ ကို သတ္မွတ္ဖို႕ ရန္အလြန္တရာမွခက္ခဲ ခ့ဲ သည္။ယခုအခ်ိန္တြင္မူကြန္ပ်ဴတာကို အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ခဲ့ၾကျပီျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူကိရိယာမ်ား (Devices) ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ တပ္ျပီးေခၚေနၾကျပီျဖစ္သည္။အေစာဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ သည္ တြက္ခ်က္မႈပိုင္းကို ေပသီး(Abacus)မ်ားမွ စခဲ့သည္။ ေပသီးသည္ ပထမဆံုးဂဏန္းေပါင္းစက္ ပင္ျဖစ္သည္။ ေပသီးကို တရုတ္ျပည္တြင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အလယ္ေခတ္အေရာက္တြင္ ဥေရာပ သခ်ာၤ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္ Wilhelm Schickard က ၁၆၂၃ခုႏွစ္ တြင္ ပထမဆုံး စက္ပစၥည္းႏွင့္တြက္ခ်က္ေသာဂဏန္းေပါင္းစက္(Calculators) တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္လည္းယခုေခတ္တြင္ ၎ ကိရိယာDevice ကို ကြန္ပ်ဴတာ လုိ႕ေခၚဆို၍ မရေတာ့ေပ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္၎ကိရိယာသည္ Programmed ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၈၀၁ ခုႏွစ္ တြင္ Joseph Marie Jacquard သည္ Textile ယက္ကန္းစက္ကို အေျခခံျပီး Punched Paper Cards Series ကို အသံုးျပဳျပီး သူ႕၏ ယက္ကန္းစက္ကို အလုိအေလွ်ာက္ အလုပ္လုပ္ေစခဲ့သည္။ Jacquard ၏ ယက္ကန္းစက္မွ ရလဒ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာေစဖို႕ရန္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၁၈၃၇ ခုႏွစ္ တြင္ Charles Babbage သည္ Programmable Mechanical Computer ကို စတင္ Design ေရးဆြဲခဲ့သည္။ Analytical Engine ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ အေရာက္ တြင္US Census က Punched Card အတြက္ ၾကီးမားေသာ Scale Automated Data Processing စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေအာင္ Tabulating Machines ကို Herman Hollerith က Designed ေရးဆြဲခဲ့သည္။ Computing Tabulating Recording Corporation ( ယခုအခါ IBM ျဖစ္လာသည္ ) က ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

၁၉ ရာစု အကုန္အေရာက္ တြင္ကြန္ပ်ဴတာ ေတြဟာ အသံုး၀င္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ သည္ လူတို႔ အတြက္လိုအပ္ေနျပီဆိုတာက သက္ေသျပလိုက္ျပီးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Punched Card, Boolean Algebra , The Vacuum Tube (Thermionic Value) နဲ႕ Teleprinter ေတြဟာ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၂၀ ရာစု အေတာအတြင္းတြင္ သိပၸံပညာသည္ မ်ားစြာတိုးတက္မႈရိွလာခဲ့ျပီး Analog Computer မ်ားလည္း တိုးတက္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း၎ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ Programmable မျဖစ္သည္႔အျပင္ အခုေခတ္ Digital ကြန္ပ်ဴတာ မ်ား၏ တိက်ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားလည္းပါဝင္ျခင္း မရိွေသးေပ။


ကြန္ပ်ဴတာ အလုပ္လုပ္ပံု
ေယဘုယ်သံုး ကြန္ပ်ဴတာ တြင္ အဓိက ေလးမ်ဳိးမွာ ဂဏန္း သခ်ၤာ ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ အစိတ္အပိုင္း (arithmetic and logic unit)၊ ထိန္းခ်ဴပ္ အစိတ္အပိုင္း (control unit)၊ မွတ္ဥာဏ္(Memory Device) ႏွင့္ အသြင္း အထုတ္ ကိရိယာ (I/O) မ်ားတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၄င္း အစိတ္အပုိင္း တုိ႔ကုိ ဝါယာႀကိဳးမ်ား အတြဲလုိက္ျဖစ္ေသာ ဘတ္စ္ မ်ား ျဖင့္ တြယ္ခ်ိတ္ထားသည္။

ထိန္းခ်ဳပ္ဌာန

ဗဟိုထိန္းခ်ဴပ္ ဌာန (control unit, often called a control system or CPU) သုိ႔မဟုတ္ စီပီယူ သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အစိတ္အပုိင္း မ်ဳိးစံုကုိ လမ္းေဆာင္သည္။ ၄င္းသည္ ပရုိဂရမ္ ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တစ္ေၾကာင္းျခင္း ဖတ္ရွဴ ၿပီး အဓိပၸါယ္ ျပန္သည္။ ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာနသည္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ၄င္းညႊန္ၾကားခ်က္ အစဥ္မ်ားကုိ ျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ ခုန္ေက်ာ္ ဖတ္ရွဴ ျခင္း လုပ္ေလ့ရွိသည္။

ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာန ၏ အဓိက မွာ ပရုိဂရမ္ ေကာင္တာ၊ ေနာက္ ညႊန္းၾကားခ်က္ ကုိ ဘယ္ေနရာမွ ဖက္ရွဴမည္ ကုိ မွတ္သားထားေသာ အထူး သုိေလွာင္ရာ ရာဂ်စ္စတာ တုိ႔ျဖစ္သည္။
MIPS architecture ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ကုိ ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာနမွ ဖတ္ရွဴပံု ေဖာ္ျပေသာ ပံုၾကမ္း


ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာန၏ အလုပ္မ်ားမွာ ေနာက္ စီပီယူမ်ားတြင္ ကြာျခားႏုိင္ေသာ္လည္း အေျခခံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
  1. ပရုိဂရမ္ ေကာင္တာ ညႊန္ျပေသာ အခန္းမွ လာမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ (instruction) ကုဒ္ကုိ ဖက္ပါ။
  2. ၄င္းညႊန္ၾကားခ်က္ ကုဒ္ကုိ အဓိပၸါယ္ ျပန္ၿပီး အမိန္႔ေပးခ်က္ (command) မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားစက္မ်ား၏ အဝင္လႈိင္း (signal) မ်ား အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
  3. ညႊန္ၾကားခ်က္ အသစ္ေရးရန္ ပရုိဂရမ္ ေကာင္တာကုိ တစ္ခုျမင့္ပါ။
  4. ညႊန္ၾကားခ်က္ ပါလွ်င္ မွတ္ဥာဏ္(Memory Device) အခန္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖက္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄င္းဖက္ရွဴရမည့္ အခန္းနံပါတ္ကုိ ညႊန္ၾကားခ်က္ ကုဒ္ ထည္မွာပင္ သိမ္းဆီးေလ့ရွိသည္။
  5. ညႊန္ၾကားခ်က္ သည္ ေအအယ္လ္ယူ သုိ႔မဟုတ္ အထူးစက္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုိအပ္လွ်င္ ၄င္းစက္အား ေမာင္းႏွင္ပါ။
  6. ေအအယ္လ္ယူမွ အေျဖကုိ မွတ္ဥာဏ္(Memory Device)တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းပါ သုိ႔မဟုတ္ ပရင့္တာ ကဲ့သုိ႔ ပံုႏွိပ္စက္ မ်ားတြင္ ထုတ္ပါ။
  7. အစ အဆင့္ (၁) သုိ႔ ျပန္သြားပါ။
ဂဏန္း သခ်ၤာ ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ ဌာန
Main articles: Arithmetic logic unit and ေအယ္လ္ယူ
ဂဏန္း သခ်ၤာ ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ အစိတ္အပိုင္း (Arithmetic and logic unit, ALU) ေခၚ ေအယ္လ္ယူ သည္ ဂဏန္း သခ်ၤာ ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အပုိင္း ႏွစ္ခု ကုိလုပ္ေဆာင္သည္။
ဂဏန္း သခ်ၤာ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ALU သည္ အေျခခံမ်ားျဖစ္သည့္ အေပါင္း၊ အႏုတ္၊ အေျမႇာက္၊ အစား၊ ႀတီဂိုႏိုေမႀတီ ဖန္ရွင္မ်ား ႏွင့္ square root တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည္။ အခ်ဳိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားမွာ ကိန္းျပည့္မ်ားတုိတာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး အခ်ဳိမွာ တိက်မႈ ေရာ့က်ႏုိင္ေသာ္လည္း ဒႆမ ကိန္း (floating point) မွ ကိန္းစစ္ (real number) မ်ားအထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ မည္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမဆုိ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါေစ တစ္ဆင့္ျခင္း လြယ္ကူေသာ အဆင့္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလည္းေစျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမဆုိ ဘယ္လုိ ဂဏန္းသခ်ၤာျပႆနာမဆုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး ၄င္း၏ ေအယ္လ္ယူ က တုိက္ရုိက္ ေျဖရွင္၍မရပါက သြယ္ဝုိက္ေသာ္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္ ။

အျပည့္အစံု

Command Prompt ကို Disable ျပဳလုပ္နည္း(၃)မ်ိဳး

command-prompt
command-prompt
မိမိကြန္ပ်ဴတာကို အျခားတစ္ေယာက္အား ေခတၱငွားရမည့္အခါမ်ိဳးတြင္ Command Prompt ကို Disable ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို အတန္အသင့္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Command Prompt ကိုအသံုးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာကိုကလိျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ ႏိုင္ပါသည္။Command Prompt ကို Disable ျပဳလုပ္ရန္အတြက္
Start \ Run မွ တစ္ဆင့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာသားမ်ားကို Copy ကူး၍ Ok ကို Click ေပးရပါမည္။ ထိုအခါ Command Prompt ကို Disable ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
REG add HKCU\Software\Policies\Microsoft\Windows\System /v DisableCMD /t REG_DWORD /d 0 /f
ဒုတိယနည္းမွာ Registry Editor သို႔၀င္ေရာက္၍ Command Prompt ကို Disable ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ Register Editor သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ Start\ Run တြင္ regedit ဟု႐ိုက္ႏွိပ္၍ Ok ေပးရပါမည္။
၂။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း၀င္ေရာက္ရပါမည္-
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System
၃။ ထို႔ေနာက္ ညာဘက္ Pane အတြင္းရွိ DisableCMD ကို Double Click ႏွိပ္၍ Data တြင္ ၀ ဟုေပးရပါမည္။
၄။ Register Editor ကို ပိတ္ၿပီးေနာက္ Command Prompt ကို Disable ျပဳလုပ္္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးမွာ Group Policy မွတစ္ဆင့္ Disable ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ Start \ Run တြင္ gpedit.msc ဟုရိုက္၍ Ok ေပးၿပီး Group Policy သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။
၂။ User Configuration > Administrative Templates > System သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။
၃။ System Click ၿပီးေနာက္ ညာဘက္ Pane အတြင္းရွိ “Prevent access to the command prompt” ကို Double click ႏွိပ္၍
Disable ကို Check ေပး၍ Ok ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Group Policy ကို ပိတ္ၿပီေနာက္ Command Prompt ကို Disable ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ (ခ်ယ္ရီေျမ၀က္ဆိုဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

အျပည့္အစံု

Windows အေၾကာင္းႏွင့္ Windows Genuine ျပႆနာ

diff_disks_vm_9
WGA_Validation
Windows ဆိုသည္မွာ computer တစ္လံုး၏ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  Windows တြင္ Window 98, Window XP, Window Vista ႏွင့္ Window 7 ဟူ၍ မ်ိဳးစံုရွိပါသည္။ အသံုးျပဳရာတြင္ style မ်ားလွပျခင္း၊ အဆင္သင့္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Software မ်ားထည့္သြင္းေပးထားျခင္း စသည္ျဖင့္ Window တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူေသာ္လည္း အေျခခံအားျဖင့္ Window တစ္ခု၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အားလံုးအတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။  တိတိက်က်ေျပာရမည္ဆိုပါက Window ဆိုသည္မွာ Microsoft မွ ထုတ္လုပ္ထားသည့္  Operating System တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။Operating System တြင္ System ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ DOS (Disk Operating System) ႏွင့္ NOS (Network Operating System) ဟူ၍ျဖစ္ ပါသည္။ DOS (Disk Operating System) တြင္ သာမန္ကြန္ပ်ဴတာမ်ာ၌ အသံုးျပဳသည့္ Window မ်ားျဖစ္သည့္ Microsoft Window XP, Window Vista စသည္မ်ားႏွင့္ apple ၏  Window Mac အစရွိသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ NOS (Network Operating System)  တြင္Microsoft Window Server, Linux, Novell’s Netwar စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ NOS မ်ားကို သာမန္ Client ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳပဲ Server အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ ထူးျခားမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ Linux သည္ ယခင္က Server မ်ားအတြက္သာရည္ရြယ္၍ ထုတ္လုပ္ ေသာ္လည္း ယခုအခါ Client မ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Version ကိုပါထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ကြန္ပ်ဴတာမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ Window တြင္ windows Genuine ဆုိၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း Error Message ေတြေပၚလာခဲ့ရင္ ျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
WGA_Validation
WGA_Validation
၁။  Window Task Manager ကိုေခၚ၍ Process သို႔၀င္ကာ wgatray.exe ကို End ျပဳလုပ္ေပးရ ပါမည္။
၂။ ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ခ်ကာ Safe Mode သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ( ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ခ်ၿပီးေနာက္ F8 ကို ႏွိပ္၍ Safe Mode သို႔၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။)
၃။ Safe Mode တြင္ C:\Windows\System32\ သို႔သြား၍ WgaTray.exe ကို Delet ရပါမည္။
၄။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ေပးလိုက္ပါက Window Genuine ျပႆနာကို ရွင္းလင္း ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ ႔ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားတြင္ အထက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
၅။ အဆင့္ ၃ ထိလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ C:\Windows\System32\dllcache သို႔သြား၍ WgaTray.exe ကို Delet ရပါမည္။
၆။ Registry Editor သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ Start \ Run တြင္ regedit ဟု႐ိုက္၍ ၀င္ေရာက္ရပါ မည္။
၇။ Registry Editor တြင္ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify သို႔သြား၍ WgaLogon Folder ကို Delet ျပဳလုပ္ေပးရပါ မည္။
၈။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ေပးၿပီးေနာက္ Window ျပန္တက္လာသည့္အခါတြင္ Window Genuine ျပႆနာကို ေျဖရွင္း ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
Sysem File Type မ်ား

အျပည့္အစံု

Sysem File Type မ်ား

System File
System File
ကြန္ပ်ဴတာတြင္အသံုးျပဳထားသည့္ System File Type မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ File Extension မ်ားကို ဗဟုသုတအေနျဖင့္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ သိရွိထားျခင္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ System ၏ အေရးႀကီးသည့္ File မ်ားကို မွားယြင္းဖ်တ္မိျခင္းမွလည္း ကင္းေ၀းေစႏိုင္ပါသည္။
Extension- File Description
.adm- Administrative Template File
.ani -Animated Cursor
.ann -Help Annotations
.bmk -Help Bookmarks
.cab -Windows Cabinet File
.cnt -Contents File
.cpl -Windows Control Panel
.cur -Windows Cursor
.desklink- Desktop Shortcut
.dev -Windows Device Driver File
.dmp -Windows Memory Dump
.drv- Device Driver
.dss- DCC Active Designer File
.dvd -DOS Device Driver
.ffa- Find Fast Status File
.ffl- Find Fast Document List
.ffo- Find Fast Document Properties Cache
.ffx- Microsoft Find Fast Index
.fpbf -Mac OS X Burn Folder
.ftg- Full Text Group
.fts- Full Text Search
.grp- Windows Program Manager Group
.hdmp- Windows Heap Dump
.hhc- HTML Help Table of Contents
.hhk- HTML Help Index
.hlp -Windows Help File
.icns -Icon Resource
.ico- Icon File
.idx- Index File
.ini- Initialization File
.ins-Internet Naming Service File
.ion- 4DOS File Description
.its- Internet Document Set
.kbd- Keyboard Layout Script
.kext- Mac OS X Kernel Extension
.key- Security Key
.manifest- Windows Visual Styles File
.mapimail -Send To Mail Recipient
.mdmp- Windows Minidump
.msc- Microsoft Management Console Snap-in Control F
.msp- Windows Installer Patch
.msstyles- Windows XP Style
.mui- MultiLanguage Resource File
.mydocs- Send To My Documents
.nt- Windows NT Startup File
.p7b- PKCS #7 Certificate File
.pdr- Windows Port Driver
.pfx PKCS- #12 Certificate File
.pid- Creative Driver File
.pol- Windows Policy File
.prefpane- Mac OS X System Preference Pane
.prf- Windows System File
.prt -Printer Driver File
.pwl- Windows Password List
.reg- Registry File
.scf- Windows Explorer Command
.scr- Windows Screensaver
.sdb- Custom Application Compatibility Database
.str- Windows Screensaver File
.swp- Swap File
.sys- System File
.sys- Motorola Driver File
.theme -Desktop Theme
.vga- VGA Display Driver
.vgd- Generic CADD VGA Driver
.vxd- Virtual Device Driver
.wdgt- Dashboard Widget
(ခ်ယ္ရီေျမ၀က္ဆိုဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။) 

အျပည့္အစံု

NTLDR ေပ်ာက္ဆံုးသည့္ျပႆနာ

NTLDR Missing Message
NTLDR ဆုိသည္မွာ NT Loader ရဲ႕ အတုိေကာက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Windows NT ကုိ တက္ေအာင္ကူညီေပးပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ NTLDR  Program File သည္ Hard disk မွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ပါက ကြန္ပ်ဴတာကို Window အသစ္တင္သည့္အခါတြင္  Windows တက္လာမည္မဟုတ္ပါ။ Windows XP သည္ NTLDR ကုိ အသုံးျပဳထား သည့္အတြက္ NTLDR ေပ်ာက္သြားသည့္အခါ Windows XP လည္းတက္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ NTLDR ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက Boot လုပ္တဲ့အခ်ိန္တြင္
NTLDR is missing
Press any key to Restart ဟူေသာ စာတန္းကုိသာျမင္ေတြ႕ရၿပီး Windows တက္လာျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ-
၁။ Hard Disk ကုိ BIOS setup ထဲတြင္ တိတိက်က် မေၾကျငာထားျခင္း။ Window တင္ရာ တြင္ BIOS မွ မွားယြင္းေၾကျငာမိျခင္း။
၂။ Boot မလုပ္ေပးႏုိင္ေသာ ေနရာမွေန၍ Computer ကုိ သြား၍ Boot လုပ္ခုိင္းမိျခင္း။
၃။ Boot.ini ဆိုသည့္ File အား မွားယြင္းၿပီး Configuration လုပ္ထားမိျခင္း။ NTLDR ပ်က္ျခင္း ႏွင့္ NTDETECT.COM ဆုိသည့္ဖုိင္ႏွစ္ခုမွ တစ္ခုပ်က္္စီးေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း။
၄။ Hard Disk အသစ္တစ္လုံးအား ကြန္ပ်ဴတာတြင္ထပ္မံ၍ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထာားမိျခင္း။ Hard Disk အတြင္းရွိ Boot Sector (သုိ႔မဟုတ္) Master Boot Record ပ်က္သြားျခင္း။
(၈) Windows XP ႀကီးတစ္ခုလုံး ပ်က္သြားရျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ Window တင္ရာတြင္ Window ေခြျဖင့္တစ္ပါတည္း ေျဖရွင္းႏိုင္သကဲ့သို႔ NTLDR Boot Disk ျဖင့္လည္းေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ Window ေခြျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္ေပးရပါမည္-
၁။ ကြန္ပ်ဴတာကိဖြင့္၍ု BIOS မွ First Boot ကို CD ဟုေ႐ြးခ်ယ္ေပး၍ Window ေခြထည့္၍ Window တင္ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Window XP Professional Setup သို႔ေရာက္ရွိလာပါက Repair ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Keyboard မွ R ကို ႏွိပ္ေပးရပါမည္။
NTLDR Missing
NTLDR Missing
၂။ ထို႔ေနာက္ 1 ကိုရိုက္၍ Enter ကို ႏွိပ္ေပးရပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Window တင္ထား သည့္ C Partition တစ္ခုတည္းရွိသည့္အတြက္ 1 ဟု ရိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Window 2 ခုတင္ထားပါက 2 ဟုရိုက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ Administrator Password အသံုးျပဳထားပါက ရိုက္ႏွိပ္ေပးရပါမည္။ Administrator Password အသံုးျပဳထားျခင္းမရွိပါက Enter ကိုႏွိပ္ေပးရပါမည္။
၄။ NTLDR ႏွင့္ NTDETECT.COM ဆိုသည့္ File  ႏွစ္ခုကို Command Prompt အသံုးျပဳ၍ CD Drive မွ Hard Disk သို႔ ကူးထည့္ေပးရပါမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာသားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ကူးထည့္ေပးရပါမည္။
COPY D:I386NTLDR C:
ဟုရိုက္ၿပီးေနာက္ Enter ကို ႏွိပ္ရပါမည္။ ထိုအခါ 1 File(s) Copied ဟုMessage ကိုေတြ႔ျမင္ ရပါက File ကူးယူျခင္းၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ဆက္လက္၍
COPY D:I386NTDETECT.COM C:
ဟုရိုက္ၿပီးေနာက္ Enter ကို ႏွိပ္ရပါမည္။ 1 File(s) Copied ဟုMessage ကိုေတြ႔ျမင္ရပါက File ကူးယူျခင္းၿပီးဆံုးၿပီးျဖစ္ၿပီး Window CD ေခြကိုထုတ္၍ ကြန္ပ်ဴတာကို Restart ခ်ေပးရ ပါမည္။ ထိုအခါ NTLDR ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းကို ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။
http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm တြင္အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။

အျပည့္အစံု

Software Install ျပဳလုပ္မရျခင္း


ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Window XP အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Software အသစ္မ်ားကို Install ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း Error Message ကိုေတြ႔ျမင္ရၿပီး Install ျပဳလုပ္မရသည့္အခါမ်ိဳးႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။
ထိုသို႔ႀကံဳေတြ႔ရပါက Software ကို ေအာင္ျမင္စြာ Install ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။
၁။ Start \ Run တြင္ regedit ဟုရိုက္၍ Registry Editor သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။
၂။ Registry Editor တြင္ HEKY_LOCAL_ MACHINE သို႔၀င္ေရာက္၍ Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer သို႔ ၀င္ေရာက္ရပါမည္။
၃။ ၄င္းတြင္ DisableMSI ကို Value ၀(သုည) ဟုေပး၍ OK ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Install ျပဳလုပ္မရသည့္ Software ကို ေအာင္ျမင္စြာ Install ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အျပည့္အစံု

Virus မ်ားကို CMD ျဖင့္သတ္ျခင္း

ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳရာတြင္ Anti Virus Software မ်ားအသံုးမျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသံုးျပဳ ထားသည့္ Anti Virus Software မ်ား ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း Virus မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ႀကံဳေတြ႔ရပါက CMD မွတစ္ဆင့္ Virus မ်ား ကို ရွင္းလင္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ရွင္းလင္းရန္အတြက္ Virus အမည္ကိုသိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိထားသင့္ၿပီး အက်ိဳးရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း တစ္ဆင့္ျခင္း စီ ျပဳလုပ္သြားရပါမည္။
၁။ Start \ Run တြင္ cmd ဟု႐ိုက္၍ OK ေပးရပါမည္။

၂။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ရွိေနသည့္ Partition မ်ားမွ Virus 0င္ေရာက္ေနသည့္ အပိုင္းသို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Partition ၃ ခုရွိသည့္အနက္  D တြင္ Virus ၀င္ေရာက္ေနပါက cmd တြင္ D: ဟုရိုက္၍ Enter ကို ႏွိပ္ေပးရပါမည္။ ထိုအခါ cmd တြင္ Virus ၀င္ေရာက္ေနသည့္ Partition သို႔၀င္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၃။ ထို႔ေနာက္ attrib -r -h -s(virus name.frile extension) ရုိက္၍ Enter ေပးရပါမည္။ virus name.file extension ဆိုသည္မွာ မိမိစက္ တြင္ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ Virus အမည္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေပးၿပီးပါက c:\windows>- ဟုcmd တြင္ေတြ႔ျမင္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး Virus ကိုရွင္းလင္းရန္အတြက္ del(virus name.frile extension) ဟုရိုက္၍ Enter ေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ကြန္ပ်ဴတာတြင္၀င္ေရာက္ေသာ Virus ကိုရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (ခ်ယ္ရီေျမ၀က္ဆိုဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

အျပည့္အစံု

Task Manager ကို .Bat File ျဖင့္ဖြင့္၍ အသံုးျပဳနည္း

ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကိုအသံုးျပဳရာ၌ ထိုကြန္ပ်ဴတာအတြင္း Install ျပဳလုပ္ထားသည့္ Software မ်ား၊ Application မ်ားကိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ Task Manager ကိုဖြင့္၍ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ Keyboard မွ Ctrl+Alt+del ကိုႏွိပ္၍ျဖစ္ေစ၊ Taskbar ေပၚတြင္ Right Click ေထာက္၍ Task Manager မွတစ္ဆင့္၀င္၍ျဖစ္ေစၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ Task Manager ကိုၾကည့္႐ႈမရႏိုင္ေစရန္ ပိတ္ထားတတ္ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ပိုင္မဟုတ္သည့္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို အသံုးျပဳရသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ personal Data မ်ားကိုခိုးယူျခင္းမခံရေစရန္ သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ မိမိအသံုး ျပဳေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Keylogger ကဲ့သို႔ေသာ Software မ်ိဳးကို Install ျပဳလုပ္ထားပါ က Keyboard မွ ရိုက္လိုက္သည့္ စာလံုးမ်ားကို မွတ္သားထားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ အသံုးျပဳမႈမွန္သမွ်ကို သိမ္းဆည္းထားျခင္းတို႔ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ Personal Data မ်ားကို ခိုးယူခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္မဟုတ္သည့္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို စတင္အသံုးျပဳသည္ႏွင့္ Task Manager ကိုဖြင့္၍ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Install ျပဳလုပ္ထားသည့္ Software မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ၾကည့္႐ႈရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ Task Manager ကို ပိတ္ထားပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျပဳလုပ္၍ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္-
၁။ Start \ All Program \ Accessories မွ Notepad ကိုဖြင့္ရပါမည္။
၂။ Notepad တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Code မ်ားကို Copy ကူး၍ ထည့္ေပးရပါမည္-
@echo off
mode 33,25
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
Title Process Manager
:Begin
CD /D “!TEMP!”
set “TASKLIST=%windir%\system32\tasklist.exe”
set “FIND=%windir%\system32\find.exe”
set “wmic=%windir%\System32\Wbem\wmic.exe”
set “Explore=%windir%\explorer.exe”
:Reload
cls
set num=0
echo.________________________________
echo.[ Process Name ] [ PID ]
echo.——————————–
if not defined NAME set NAME=%USERNAME%
!TASKLIST! /FI “USERNAME eq !NAME!” /FO TABLE /NH >”plist.txt”
for /f “tokens=*” %%a in (plist.txt) do (
set /a num+=1
set “list=%%a”
set “list=!list:~0,32!”
echo.!list!
)
echo.________________________________
Del /f /q “plist.txt” >nul 2>&1
Title !NAME! – [!num!] Process Running.
if not defined ac (
if /i “!NAME!”==”%USERNAME%” goto :USR
if /i “!NAME!”==”SYSTEM” goto :SYS
)
if /i “!ac!”==”K” goto :Kill
if /i “!ac!”==”S” goto :SYSTEM
if /i “!ac!”==”U” goto :USER
if /i “!ac!”==”E” goto :Explore
set “ac=”
GOTO :Reload
:USER
set “NAME=”
set “ac=”
GOTO :Reload
:USR
echo.CH : K=Kill, S=System, E=Explore
set /p “ac=Action : “
GOTO :Reload
:SYSTEM
set NAME=SYSTEM
set “ac=”
GOTO :Reload
:SYS
echo.CH : K=Kill, U=User, E=Explore
set /p “ac=Action : “
GOTO :Reload
:Kill
echo.Type PID to Kill..
set “ac=”
set /p “PID=PID : “
if not defined PID goto :Reload
Taskkill /F /PID !PID! >nul 2>&1
if errorlevel 1 (echo.No Task Running w/ this PID.) else (
if !PID! geq 0 if !PID! lss 10 (
echo.Can’t kill Critical Process
goto :clr_var2
) else (
echo.Success : Task with PID=!PID!
echo. has been KILLED..
))
:clr_var2
set “ac=”
set “PID=”
PAUSE>NUL
GOTO :Reload
:Explore
echo.Type PID to Explore..
set “ac=”
set /p “PID=PID : “
if not defined PID goto :Reload
if !PID! lss 10 goto :clr_var
if !PID! gtr 10000 goto :clr_var
!wmic! process get ProcessID,ExecutablePath >”path.txt”
for /f “tokens=1,2 delims= ” %%a in (‘type “path.txt” ^| !FIND! ” !PID! “‘) do (
set “exepath=%%~dpa”
)
if not defined exepath (
echo.No Task Running w/ this PID.
PAUSE>NUL
) else (START !Explore! “!exepath!”)
:clr_var
set “PID=”
set “exepath=”
Del /f /q “path.txt” >nul 2>&1
GOTO :Reload
:END
၃။ ထို႔ေနာက္ .Bat File Type ျဖင့္ Save ေပးရပါမည္။ File Name ကို ႏွစ္သက္ရာေပးႏိုင္ပါ သည္။ ဥပမာ task.bat ဟုျဖစ္ပါသည္။
၄။ ထို Save လုပ္ထားသည့္ .bat File ကို Double Click ႏွိပ္လိုက္ပါက Command Prompt ျဖင့္ Task Manager ကဲ့သို႔ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Install ျပဳလုပ္ထားသည့္ Software မ်ား၊ Application မ်ား၊ Processes မ်ား စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
၅။ System ကိုၾကည့္႐ႈလိုပါက S ဟု႐ုိက္၍ Enter ကိုႏွိပ္ရပါမည္။ ထိုအခါ ကြန္ပ်ဴတာ system မွ အသံုးျပဳထားသည့္ executable file မ်ားကိုေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၆။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Install ျပဳလုပ္ထားသည့္ Software မ်ားကို ၾကည့္႐ႈလိုပါက u (User ၏ အတိုေကာတ္) ကို႐ိုက္ထည့္၍ Enter ကိုႏွိပ္ၿပီးၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
၇။ Install ျပဳလုပ္ထားသည့္ Software မ်ားအနက္မွ Kill ျပဳလုပ္လိုသည့္ Software ရွိပါက k ဟု႐ိုက္၍ Kill ျပဳလုပ္လိုသည့္ Software ၏ PID(Process Identifier) no ကိုရိုက္ၿပီးေနာက္ Enter ကိုႏွိပ္ၿပီး Kill ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ PID(Process Identifier) no မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပး ထားပါမည္။

အျပည့္အစံု